Diagnostiek

Soms is het niet duidelijk wat de oorzaak van bijvoorbeeld leer-en of gedragsproblemen is. Onderzoek kan dan helpend zijn om meer inzicht te krijgen in de vaardigheden en sterke en minder sterke kanten van uw kind. Afhankelijk van de vraag wordt in het onderzoek gebruik gemaakt van vragenlijsten, testen en observaties. De uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in een verslag met gerichte adviezen. 

Observatie
Soms kan het waardevol zijn om door een onafhankelijke orthopedagoog een observatie uit te laten voeren bij uw kind. Bijvoorbeeld thuis, maar ook een observatie in de klas kan meer inzicht geven in de ontwikkeling van je kind en het gedrag wat hij/zij laat zien. Hierdoor kan de orthopedagoog ouders, leerkrachten en andere betrokkenen voorzien van handelingsgerichte adviezen.

Intelligentieonderzoek
Een intelligentieonderzoek geeft inzicht in het algemene intelligentieniveau van je kind en maakt inzichtelijk wat de cognitief sterke kanten van je kind zijn en met welke vaardigheden het meer moeite heeft. De uitkomsten van het onderzoek bieden handvatten voor de begeleiding van je kind in de schoolsituatie.
Daarnaast kan het intelligentieonderzoek helpen bij het bepalen van een passend onderwijsniveau van je kind. Echter bij bepaling van een passend onderwijsniveau zijn er meer aspecten die medebepalend zijn zoals: motivatie, de huidige schoolprestaties, didactische leervorderingen en persoonlijke eigenschappen (bv. werkhouding, taakgerichtheid en sociaal- emotionele eigenschappen)

De uitkomsten van het onderzoek worden altijd verwerkt in een verslag en besproken in een gesprek.