Privacy policy

Privacy Policy

Marceline Sikken Orthopedagogiek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy krijgt u heldere en transparante informatie over de omgang met persoonsgegevens.

Marceline Sikken Orthopedagogiek doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Marceline Sikken Orthopedagogiek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Gevraagd wordt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • U op de hoogte bent van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wordt gewezen en dat deze gerespecteerd zullen worden.

Marceline Sikken Orthopedagogiek is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Marceline Sikken Orthopedagogiek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Marceline Sikken Orthopedagogiek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • BSN
 • Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door Marceline Sikken Orthopedagogiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • De bewaartermijn van dossiers is 15 jaar of zoveel langer als nodig is voor de zorg van een goed pedagoog (NVO: Artikel 34 – Beroepscode 2017).

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Marceline Sikken Orthopedagogiek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Marceline Sikken Orthopedagogiek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Functie;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Marceline Sikken Orthopedagogiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u geeft kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo wordt gebruik gemaakt van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden hierin uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder worden de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dient Marceline Sikken Orthopedagogiek medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Marceline Sikken Orthopedagogiek verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Marceline Sikken Orthopedagogiek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn er bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Marceline Sikken Orthopedagogiek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Er wordt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid gehanteerd op al onze systemen en waar mogelijk gebruik gemaakt van twee factor authenticatie;
 • Er wordt gezorgd voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Back-ups van de persoonsgegevens worden gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • De genomen maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd.  

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke u hebt doorgegeven. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Marceline Sikken Orthopedagogiek of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kunt gevraagd worden om u te legitimeren voordat gehoor gegeven kan worden aan voornoemde verzoeken. Mogen uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wordt u verzocht hierover direct contact op te nemen. Mochten we er samen niet uit komen dan zou dit natuurlijk erg vervelend zijn. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op.

Contactgegevens

Marceline Sikken Orthopedagogiek
Beethovenlaan 124
6865EE Doorwerth
06-12053845
info@marcelinesikken.nl